Pressemeddelelse

9. Nov

Portalens bestyrelse vedtog foranlediget af Greve Kommune på et møde den 4.juli at igangsætte en juridisk undersøgelse af Portalens økonomiske forvaltning.

Det blev samtidig – ligeledes på kommunens opfordring – besluttet, at KL (Kommunernes Landsforening) skulle forestå undersøgelsen.

Undersøgelsen omfattede 5 udvalgte punkter, og af KL’s rapport, dateret den 1. november 2018 fremgår det, at der bortset fra en uhensigtsmæssighed i forbindelse med udlejning/udlån af lokaler ikke er grundlag for at rette kritik af Portalens økonomiske forvaltning.

Undersøgelsen giver ikke grundlag for mistillid til direktøren for Portalen.

Portalens bestyrelse har efter ansøgning fået aktindsigt i en undersøgelse om Portalens juridiske status, som KL efter anmodning fra Greve Kommune har gennemført. Undersøgelsen havde til formål at afklare, om den selvejende institution Portalen er oprettet på et privatretsligt grundlag eller er omfattet af den offentlige forvaltning.

Af rapporten, der er dateret 27.september fremgår det, at det er konsulenternes vurdering,

at Portalen ikke er omfattet af offentlighedsloven,

at Portalen ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning.

Det er således konsulenternes vurdering, at Portalen ikke er underlagt de almindelige, ulovbestemte forvaltningsretlige bestemmelser.

 

Greve den 8. november 2018.

Pbv.

Peter Vuust

Formand for bestyrelsen

Rapporten fra Kommunernes Landsforening kan rekvireres ved at skrive til kl@portalen.dk